Orientační sazby dle typu dokumentace

Níže uvedené ceny jsou pouze orientační (např. rodinný dům). Skutečná cena projektu bude stanovena vždy individuálně po vzájemné dohodě - podle typu stavby a rozsahu prací.

Architektonická studie

- obhlídka místa stavby, zaměření v případě změny již stojícího objektu, zhodnocení dostupných podkladů, vyhledání optimálního vzhledu stavby, projednání záměru se stavebním úřadem

- výkresy: situace, půdorysy jednotlivých podlaží, charakteristické řezy, pohledy, průvodní zpráva

10 - 30.000 Kč

DÚR - Dokumentace pro územní rozhodnutí

- dokumentace vypracovaná v souladu s přílohou č. 1 vyhl. č. 499/06 Sb. o dokumentaci staveb, na jejímž základě bude povoleno umístění stavby

- průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situační výkresy, výkresová dokumentace, dokladová část (po domluvě)

20 - 50.000 Kč

DOS, DSP - Dokumentace pro ohlášení stavby nebo stavební povolení

- dokumentace vypracovaná v souladu s přílohou č. 5 vyhl. č. 499/06 Sb. o dokumentaci staveb, na jejímž základě bude vydáno povolení ke stavbě

- průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situační výkresy, dokumentace objektů a technických a technologických zařízení, dokladová část (po domluvě)

50 - 100.000 Kč

DZS nebo ZDS - Dokumentace pro zadání stavby

- podklad pro výběrové řízení a stanovení ceny

- po domluvě je možné dodat i výkaz výměr 

20 - 50.000 Kč

DPS - Dokumentace pro provedení stavby

- podklad pro provedení (realizaci) stavby, univerzální dokumentace bez ohledu na budoucího vybraného dodavatele

- průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situační výkresy, dokumentace objektů a technických a technologických zařízení, dokladová část (po domluvě)

50 - 100.000 Kč

SKP nebo DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby 

- zakreslení konečného stavu stavby

- výkresy: situace, půdorysy jednotlivých podlaží, charakteristické řezy, pohledy, průvodní zpráva

10 - 30.000 Kč